22 / 12/ 2012
Corteo antifa nella “zona nera” di Agios Panteleimonas (Atene) /
Antifa demonstration through the “black zone” of Agios Panteleimonas (Athens)